ทางเดินหลังจากลงรถบัส ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง อากาศเริ่มเย็น

(30)

เมเม่พาชิม