เขางวงช้าง ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเลย

(49)

เมเม่พาชิม