เขางวงช้าง ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเลย

(43)

เมเม่พาชิม