เฝือกไม้อัดขึ้นรูป-หนึ่งในงานออกแบบสร้างชื่อของชาร์ลสและเรย์

(50)

เมเม่พาชิม